สร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยสมาร์ทฟาร์มเมอร์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภา เนื่องในโอกาสแถลงนโยบายรัฐบาลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ทางด้านการท่องเที่ยว เราประกาศว่าจากนี้ไปเราส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรองเพราะการแก้ไขปัญหายากจนที่ดีที่สุด ข้อที่หนึ่งชุมชนต้องเข้มแข็ง เกษตรกร 1 คน จนอ่อนแอ แต่ถ้าเขารวมกันเป็นชุมชนได้ก็สามารถทำให้เข้มแข็งได้ เมื่อเข้มแข็งแล้วก็สามารถนำเทคโนโลยีเข้าไปได้ นำสิ่งใหม่ๆ เข้าไปได้ ทำให้สามารถสร้างมูลค่าได้ แต่ถ้าเป็นคนจนทั่วๆ ไปการเปลี่ยนแปลงทำได้ลำบาก ธกส.กระทรวงเกษตรก็เริ่มไปที่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ซึ่งสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไม่ใช่คนฉลาด แต่เป็นคนที่เป็นผู้นำทางความคิดของคนในหมู่บ้าน ที่สามารถและกล้าเปลี่ยนแปลง เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะกระจายไปสู่ลูกบ้านทั้งชุมชน สังคม และประเทศ