ถึงเวลาปฏิรูปโครงสร้างเกษตร ดึงเกษตร-สหกรณ์จังหวัดเข้าร่วม

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร ว่า  รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟ ถนน สนามบิน อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย, EEC, ดิจิตอล 4.0 นับว่าคืบน่าจนพอใจในการปฏิรูปพื้นฐานประเทศ ดังนั้นขั้นต่อไป จึงต้องการชักชวนเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ร่วมกันยกระดับเกษตรกร เพราะไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปัญหารายได้  ยอมรับว่า ไทยไม่ได้อยู่ในประเทศมีรายได้ปานกลางอย่างแท้จริง เพราะเกษตรกรยังมีรายได้อยากจน  ก้าวต่อไปจึงต้องเน้นแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปัญหารายได้ภาคเกษตร เนื่องจากไทยมีศักยภาพด้านการเกษตร แต่ส่วนแบ่งจากรายได้ภาคการเกษตรไม่ถึงร้อยละ 10 ของจีดีพี  จึงต้องดึงทั้ง กระทรวงเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  ตลอดจนเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัดมาร่วมมือ ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร

 

การปฏิรูปภาคเกษตรครั้งใหญ่ ต้องดำเนินการผ่านหลายมิติ ทั้งมิติด้านการยึดศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเป็นแนวคิดในการประกอบอาชีพ ผสมผสานกันแนวคิดใหม่ เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนสู่เวทีโลกผ่านตลาดออนไลน์   มิติด้านการตลาดเป็นตัวนำ ต้องให้ความรู้ ข้อมูล ลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรด้วยการพัฒนาอาชีพ หรือเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น โดยมีแหล่งตลาดรับซื้อสินค้าที่ชัดเจน ผ่าน ธ.ก.ส.และกระทรวงเกษตรฯ ช่วยดูแลพัฒนาคุณภาพสินค้า หากต้องการทุนมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำคอยช่วยเหลือ มีตลาดประชารัฐคอยรับซื้อสินค้า การทำตลาดต้องร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขายสินค้าผ่านออนไลน์ เมื่อมีสินค้าคุณภาพเข้มแข็งแล้ว ต่อมาต้องมีการสร้างแบรนด์ในชุมชน จนสามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนได้อีกมิติหนึ่ง เพราะไทยมีจุดแข็งเรื่องธุรกิจบริการ การท่องเที่ยวเมืองรองจะเติบโตตามไปด้วย รายได้ การพัฒนาเมืองจะกระจายไปหลายจังหวัดมากขึ้น

 

“ความมั่นคงของเกษตรไม่ได้อยู่ที่ราคา แต่ต้องปฏิรูปครั้งใหญ่ ที่ผ่านมาการเล่นกับพืชผลอย่างเดียว เท่ากับเป็นการทำงานไว้ที่ใบอย่างเดียว การรดน้ำที่ใบมันฉาบฉวย แต่การรดน้ำที่รากมันยั่งยืน ให้พวกเราสอนเกษตรกร ยึดหลักศาสตร์พระราชา รู้จักความพอเพียง การรู้จักปลูกพืชให้หลากหลาย เน้นการแบ่งปัน การรวมกลุ่มและเท่าทันโลก” ดร.สมคิดกล่าว

 

ดร.สมคิด ย้ำว่า อนาคตเกษตรกรต้องไม่ยึดติดกับการประกันพืชผลทางการเกษตร และการจำนำสินค้าเกษตร เพื่อบิดเบือนราคาตลาด หวังผลทางการเมือง  แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกต่ำ แต่ได้หันมาเน้น การอุดหนุนค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนส่วนเกินให้เกษตรกร  ยอมรับปีนี้ ราคาข้าว ยางพาราและปาล์มจะมีราคาตกต่ำ แต่ได้เริ่มดีขึ้นหลายรายการ  จึงได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน เพื่อตรวจสอบสต๊อกทั้งหมด และนำมาบริหารให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ราคาลดลงจนทำให้เกษตรกรเดือดร้อน

 

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ กำชับให้ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรปรับเปลี่ยนหน้าที่ตัวเองเป็นผู้ฝึกสอนในการปฏิรูปโครงสร้างการเกษตร 20 โครงการ ทั้งภาคการผลิต และการตลาด เพื่อเพิ่มความยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ ให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านงบกลางที่มีอยู่ 2.4 หมื่นล้านบาท และจัดทำเว็บไซต์กลาง เพื่อแสดงสินค้าเกษตรทุกประเภท เพื่อให้ส่วนกลางจัดส่งข้อมูลต่อให้กับหอการค้า ผลักดันให้เอกชนขนาดใหญ่นำสินค้าเกษตรส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้น  ขณะเดียวกันต้องการให้ 14 กรมในสังกัดกระทรวงบูรณาการกันอย่างแท้จริง พร้อมทั้งประสานงานกับเอกชนขนาดใหญ่ และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เพื่อให้บริษัทเหล่านี้ มาทำ CSR  เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรมากขึ้น ทั้งการจัดฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ ให้เครื่องมือทางการเกษตรใหม่ๆ กับเกษตรกร เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร.