“สมคิด” หน้าที่คือคิด แต่ไม่คิดให้ตัวเอง

มันมีอยู่หลายสิ่งซึ่งมันแตกต่างจากบ้านเราที่มันมีอยู่ แต่จากการพัมนาประเทศของเราในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมา ด้วยการใช้วิธีแบบตะวันตกเน้นการลงทุนต่างประเทศ เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม เน้นการขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยมมันก็ทำให้เกิดความเจริญในระดับหนึ่งด้วยการขับเคล