ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี Food Innopolis ปฏิรูปอุตสาหกรรมอาหาร

ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในตลาดโลก เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน